Mena
Mena

Reklamácie

1) Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii tovaru dodávaného našou spoločnosťou. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje žiadne zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predajcovi.

2) Záručná doba, platná pre všetky výrobky je 24 mesiacov od dátumu predaja výrobku zákazníkovi. Nevzťahuje sa na výrobky, ktorých životnosť je kratšia ako záruka, napr. batérie (podliehajú bežnému opotrebeniu používaním.)

3) Ak sa počas záručnej doby prejaví na výrobku porucha spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčasť ) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Záruka poskytovaná predajcom sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia ako je uvedené v návode k použitiu, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo doporučený rozsah teplôt či prudkým prechodom teplôt prostredia. Rovnako zaniká nárok na reklamáciu v prípade poškodenia ochranných štítkov umiestnených na vybraných druhoch tovaru.

4) Upresnenie k reklamačným a záručným podmienkam podľa druhu tovaru:
- Mobilné telefóny: Podrobnosti uplatnenia reklamácie sú uvedené v záručnom liste. Záruka na nové telefóny je podľa zákona 2 roky.

- Batérie do mobilných telefónov: batéria je tovar, ktorý podlieha bežnému opotrebeniu jej používaním. Minimalna životnosť  batérií je 6 mesiacov. Záruka 24 mesiacov sa samozrejme vzťahuje na výrobné vady.Ubytok alebo úplná strata kapacity po 6 mesiacov je spôsobená bežným opotrebovaním batérie,takže nie je možná reklamacia. Dátum predaja je vyznačený na zaručnom liste.

- Kryty, klávesnice, puzdra, antény: záruka 24 mesiacov sa vzťahuje na funkčnosť, nie však na opotrebenie používaním, napr. nadmerné opotrebenie povrchu krytu, klávesnice atd. Dátum predaja je vyznačený na daňovom doklade alebo záručnom liste.

- Nabíjačky, handsfree, anténe adaptéry, dátové káble a ostatné príslušenstvo: záruka 24 mesiacov sa vzťahuje na funkčnosť, nie však na opotrebenie používaním, napr. nadmerné opotrebenie povrchu obalu, prelomenie káblu a pod. Dátum predaja je vyznačený na daňovom doklade, alebo zaručnom liste.


- 7 denná záruka vrátenia peňazí - záruka spokojnosti
Pri tzv. "fyzicky bezkontaktnom spôsobe dodania".
Ak nebudete spokojný s doručeným tovarom, môžete ho do 7 dní od dodania vrátiť v neporušenom obale, originálne zabalené a v kompletnom balení, tak ako ste ho prevzali, naspäť na našu adresu (je treba priložiť aj doklad zaslaný spoločne s tovarom). Po obdržaní vráteného tovaru Vám bude obratom zaslaná naspäť suma odpovedajúca cene predaného tovaru na Váš účet, ktorého číslo uvediete v reklamačnom liste.
napr. že po doručení batérie do mobilného telefónu zistíte, že je príliš hrubá apod. Vždy sa ale chyba dá napraviť výmenou tovaru. Ak máte nejaké nejasnosti, potom nás kontaktujte.

5) Naša firma sa zaväzuje vybaviť reklamáciu (záručné opravy) do 30-tich pracovných dní od dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie a reklamovaného tovaru (ak posielate tovar poštou, potom začína záručná doba bežať od dňa prevzatia balíčku naším zamestnancom), pokiaľ sa nedohodne inak s klientom pri vzájomnom súhlase.

Reklamácia musí obsahovať:
- názov reklamovaného tovaru
- konkrétny popis poruchy
- kompletný výrobok reklamácie
- záruční list (u príslušenstva je záručným listom doklad o kúpe, stačí kópia)
- adresu kde poslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email na Vás)

Ak reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať.

Ak posielate tovar poštou, prosím pošlite doporučeným listom (popr. balíkom) na nižšie uvedenú adresu. Podací lístok z pošty od tejto zásielky si prosím uschovajte ako doklad o odoslaní tovaru k reklamácii. Nezabudnite si tovar poistiť.

 V PRIPADE NEJASNOSTI VOLAJTE 0905 55 7777